رنسانس برای کانون

دادخواست اعسار مهریه در اولویت رسیدگی‌ها قرار دارد

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر اینکه افراد نباید به علت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بمانند، گفت: دادخواست اعسار مهریه در اولویت رسیدگی‌ها قرار دارد.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه