رنسانس برای کانون

منظور از صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت عبارت است از شایستگی و توانایی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی که مطرح می‌شود که صلاحیت بر دو نوع ذاتی و محلی تقسیم می‌شود.

دسته بندی ها مهر نیوز

دیدگاه