رنسانس برای کانون

دستگاه های اجرایی آثار تحریم را مستندسازی کنند

تهران- ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: دستگاه های اجرایی آثار تحریم را مستندسازی کنند زیرا آثار تحریم باید رصد و راهکارهای حقوقی برای کنترل آنها اندیشیده شود.

دسته بندی ها ایرنا

دیدگاه