رنسانس برای کانون

70 درصد جرائم زندانی ها مرتبط با مواد مخدر است

تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه گفت: در حال حاضر نزدیک به 70 درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید.

دسته بندی ها ایرنا

دیدگاه